Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury Żarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach
 Data publikacji strony internetowej: 2013-10-30
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Zlecono dostosowanie strony do wymogów.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26
 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adrian Rał
 E-mail: mgokzarki@op.pl
 Telefon: 728998806
Każdy ma prawo:
 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w
formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 Organ nadzorujący: Magdalena Brzegowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Żarkach
 Adres: ul. Moniuszki 2,

42-310 Żarki
 E-mail: mgokzarki@op.pl
 Telefon: 662257288
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Do budynku Ośrodka prowadzą 3 wejścia.
Pomieszczenia do obsługi klientów znajdują się na parterze i na I piętrze budynku od strony ul.
Moniuszki. Do działu księgowego i biura dyrektora w części korytarza prowadzą schody. W budynku nie
ma windy.
Na parterze znajduje się pomieszczenie Punktu Informacji Turystycznej, gdzie pracuje pracownik, który
pośredniczy w kontakcie z osobą niepełnosprawną.
Ośrodek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc
parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W
budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabo widzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza
języka migowego.
Informacje dodatkowe
Ułatwienia na stronie http://zarki.naszgok.pl/bip/
 Na stronie zastosowano możliwość zmiany kontrastu, w tym ustawień dzień/noc.
 Strona posiada mechanizm zmiany wielkości czcionki.
 Strona posiada mechanizmy kontroli historii zmian.
Inne informacje i oświadczenia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Żarki zapewnia, że dostępność cyfrowa strony jest dla nas bardzo
istotna i dołożymy wszelkich starań, aby dbać o jej zapewnienie. Jeśli znajdziesz jakiś błąd na stronie,
poinformuj nas o tym.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 63

Utworzono dnia: 24.03.2021

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

26.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

24.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja zgodności

24.03.2021, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Deklaracja zgodności