Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVI/318/2014

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 7 listopada 2014 roku 

STATUT

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

W ŻARKACH 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury powołaną uchwałą Rady Miasta i Gminy w Żarkach Nr 137/XXI/96 z dnia 13 listopada 1996 roku w sprawie: połączenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żarkach.

 2. Niniejszy statut stanowi podstawę do działania Ośrodka.

 

§ 2

 

 1. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Żarki.

 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Żarkach przy ul. Moniuszki 2.

 3. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.

 4. Ośrodek może korzystać z doradztwa, opinii i pomocy instruktorów Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz Wydziału Kultury przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

 5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem NIP i numerem telefonu.

 6. Ośrodek może używać nazwy skróconej „MGOK w Żarkach”.

 7. Ośrodek może posiadać znak graficzny (logo). 

 1. Cel i przedmiot działania Ośrodka

 

§ 3

 

 1. Podstawowym celem Ośrodka jest organizowanie życia kulturalnego mieszkańców Miasta i Gminy Żarki, dążąc do aktywnego w nim uczestnictwa społeczności lokalnej i współtworzenia ich wartości.

 2. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań w dziedzinie: 

 3. wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, sportu i rekreacji;

 4. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 5. krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki, dziedzictwa kulturowego,

 6. prowadzenie działalności rozrywkowej oraz sportowo-rekreacyjnej, zapewniającej uczestnikom racjonalne spędzanie wolnego czasu, zgodnie z ich zainteresowaniami.


 

§ 4

Zakres działalności obejmuje wszelkie czynności służące osiągnięciu celów określonych w § 3.

 

§ 5

 

1. Zadania wymienione w § 3 ust. 2 Ośrodek realizuje między innymi przez:

 1. prowadzenie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rekreacyjnej, miedzy innymi sekcji, klubów, zespołów, kół zainteresowań itp., stwarzając możliwości szerokiego uczestnictwa społeczeństwa;

 2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu: artystycznego, sportowego i rekreacyjnego oraz zainteresowania wiedzą, sztuką, sportem i rekreacją;

 3. wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców;

 4. współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i rynku pracy;

 5. mecenat nad działającymi na terenie gminy lub mieszkającymi tu twórcami i ich dorobkiem;

 6. organizowanie w oparciu o posiadaną bazę na terenie miasta i gminy imprez o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym i rekreacyjnym;

 7. organizację spektakli, koncertów, odczytów, wystaw, pokazów i konkursów;

 8. świadczenie usług w zakresie:

  1. realizacji różnych imprez zleconych (obsługa świąt i rocznic państwowych, uroczystości okolicznościowych),

  2. prowadzenie informacji turystycznej,

  3. świadczenie usług plastycznych, reklamowych, kinowych, fonograficznych, video i innych,

  4. prowadzenie działalności handlowej,

  5. prowadzenie nauki języków obcych,

  6. wynajem pomieszczeń Ośrodka,

  7. gromadzenia, dokumentowania, tworzenia i udostępniania dóbr kultury,

  8. prowadzenie działalności usługowej z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,

  9. organizowanie na zlecenie innych podmiotów imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych;

 9. współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa;

 10. współpracę z kołami gospodyń wiejskich;

 11. współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi;

 12. Organizację i współorganizację szkoleń.


 

2. Ośrodek może realizować inne zadanie na podstawie zezwoleń w oparciu o odrębne przepisy.

3. Ośrodek może realizować ponad lokalne funkcje w dziedzinie upowszechniania kultury w ramach zadań zleconych. 

III. Zarządzanie i organizacja

 

§ 6

 

 1. Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Żarki po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji ds. Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej.

 

§ 7 

 

 1. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a także:

  1. administruje i zarządza majątkiem Ośrodka;

  2. zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Ośrodka.

 2. Dyrektor i pracownicy wynagradzani są na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

 

§ 8

 

 1. Organem doradczym jest „rada społeczna instytucji kultury” w skład której wchodzą:

1)  Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach,

2)  Pracownik ds. promocji Gminy Żarki,

3)  Dyrektor  placówki oświatowej z terenu Miasta i Gminy Żarki,

4)  Przedstawiciel Komisji ds. Socjalnych i Społecznych.

2.  Radę powołuje Dyrektor Ośrodka zarządzeniem.

3.  Rada zbiera się minimum dwa razy w roku.

4.  Zadaniem rady jest przedstawienie opinii w zakresie kierunków działalności instytucji.

 

§ 9

 

 1. W skład Ośrodka wchodzą:

1) Dom Kultury w Żarkach;

2) Kluby i świetlice.

 1. O utworzeniu lub likwidacji klubu lub świetlicy decyduje Dyrektor po akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.

 

IV. Gospodarka finansowa

 

§ 10

 

 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie rocznego planu finansowego, zatwierdzonego przez Radę Miejską,

 2. Ośrodek posiada własne konto bankowe.


 

§ 11

 

 1. Koszty bieżące działalności Ośrodka pokrywane są z :

  1. dotacji budżetu gminy,

  2. dotacji celowych na realizacje zadań zleconych,

3)  dochodów własnych,

4)  dobrowolnych wpłat i darowizn od osób fizycznych i prawnych.


 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 12

 

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

        Andrzej Jakóbczak

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 832

Utworzono dnia: 30.10.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

28.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

28.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

14.01.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut