Regulamin koncertu 13.08.2021 - Zarządzenie nr 4 /2021

Zarządzenie nr 4 /2021
 
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach
 
z dnia 3 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie: ustalenia regulaminu uczestnika wydarzenia pod nazwą Koncert Tomasz
Karolak i zespół Pączki w Tłuszczu organizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Żarkach w dniu 13 sierpnia 2021 r.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
W dniu 13 sierpnia 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach, ul. Moniuszki
2, 42-310 Żarki odbędzie się wydarzenie pod nazwą Koncert Tomasz Karolak i zespół
Pączki w Tłuszczu. Uczestników wydarzenia obowiązywać będzie następujący regulamin:
 
1. Regulamin został wydany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach –
współorganizatora imprezy i obowiązuje w dniu 13 sierpnia 2021 r. na terenie w/w obiektu.
2. Regulamin obowiązuje każdą z osób przebywających na terenie koncertu w dniu
wydarzenia. Każda z tych osób zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Regulamin jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
utrwalanie, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń
terytorialnych i czasowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach wizerunku
Uczestnika dla potrzeb związanych z działalnością MGOK Żarki zgodnie z przepisami art. 81
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli fotografowane osoby stanowią jedynie szczegół większej
całości, czyli zgromadzenia publicznego, krajobrazu, imprezy masowej (od osoby, która
decyduje się wziąć udział w zgromadzeniu publicznym nie jest wymagana wyraźna zgoda, tj.
wyraźne oświadczenie woli w mowie lub na piśmie na upowszechnianie jej wizerunku
zgodnie z art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W
tym kontekście sytuacyjnym uczestnictwo w festiwalu oznacza, że osoba wyraża zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku w sposób dorozumiały. Osoba też nie ma możliwości
wycofania zgody.
 
6. Wizerunek uczestnika jako zwykła dana osobowa jest chroniony zgodnie z przepisami
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (RODO). Dlatego wobec uczestników wydarzenia należy spełnić obowiązek informacyjny,
np. ująć go w regulaminie i/lub na stronie internetowe.
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w
Żarkach z siedzibą : 42-310 Żarki, ul. Moniuszki 2; NIP: 577 168 76 58
2. Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika wydarzenia utrwalony na
zdjęciu lub filmie. Utrwalanie wizerunku będzie realizowane przez podmioty, którym
Gmina powierzyła wykonanie zadania związanego z opracowaniem relacji
fotograficznej i filmowej z wydarzenia.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja i popularyzacja dziedzictwa
kultury Gminy Żarki. Zgoda wyrażana jest poprzez uczestnictwo w wydarzeniu w
dniu 14 sierpnia 2019 r.
4. Dane osobowe mogą być udostępnianie przez MGOK Żarki wyłącznie odbiorcom
działającym na rzecz upowszechniania kultury.
5. Osobie, której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
którym mowa w art. 22 RODO.
6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Domu Kultury.
7. Dane są udostępnione jedynie podmiotom ściśle współpracującym z Domem Kultury
oraz organom państwowym na mocy odrębnych ustaw (sąd, prokuratura, policja).
8. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
9. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
10. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących
Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie administratora, można o nie pytać osobiście,
listownie lub mailowo mgokzarki@op.pl , iod@gimpmyszkow.pl.
11. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Ochrony
Danych Osobowych.
 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania czynników zewnętrznych,
przede wszystkim warunków atmosferycznych.
 
9. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Wydarzenia poprzez zamieszczenie go na
stronie internetowej http://www.zarki.naszgok.pl/ oraz wywieszenie na terenie wydarzenia.
 
§ 2.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2021 r. Dyrektora MGOK Żarki
Regulamin Koncertu w dniu 13 sierpnia 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Żarkach
Ważne informacje:
1. W miejscu organizowana koncertu oraz w trakcie jego trwania obowiązuje nakaz zakrywania nosa i
ust maseczką (każdy indywidualnie musi wyposażyć się w środki ochrony osobistej).
2. Obowiązuje zakaz wstępu na koncert osobom z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej Covid-
19 oraz będących po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
3. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren obiektu i wyjściu.
4. Obowiązuje zachowanie dystansu min. 1,5 metra oraz unikanie nadmiernego gromadzenia się,
wyjątkiem są:
• uczestnicy mający pod opieką:
   - dziecko do ukończenia 13. roku życia
   - osobę, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
   - osobę z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
• osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające opiekuna
• członkowie rodzin zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym.
5. Szatnia jest wyłączona do odwołania.
6. W wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 75 % publiczności. Do tego limitu nie będą wliczane
osoby, które okażą certyfikat pełnego zaszczepienia. Maksymalna liczba miejsc na sali widowiskowej
– 250.
7. Każdy uczestnik koncertu wchodzący na teren MGOK Żarki zobowiązany jest do zapoznania się z
niniejszym Regulaminem i jego przestrzegania.
RESTRYKCJE SANITARNE W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2
PRZED WYDARZENIEM
�� Aby wejść na wydarzenie zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia o stanie swojego zdrowi
oraz przekazać swoje dane kontaktowe (adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego).
Wzór oświadczenia jest w załączniku nr 1a do niniejszego regulaminu. Należy je wydrukować i złożyć
przy wejściu do na teren koncertu.
 
Obowiązek dotyczy wyłącznie osób niezaszczepionych przeciwko Covid. Osoby zaszczepione
proszone są o okazanie certyfikatu Covid.
⛔️ Bez spełnienia powyższego obowiązku nabywca biletu nie zostanie wpuszczony na teren imprezy.
 
W TRAKCIE WYDARZENIA
�� ZAKRYWAJ USTA I NOS.
�� ��ZDEZYNFEKUJ RĘCE PRZED WEJŚCIEM DO OBIEKTU LUB NA TEREN IMPREZY.
�� ⛔️ JEŻELI JESTEŚ CHORY LUB MASZ OBJAWY CHOROBY NIE MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁU W IMPREZIE.
↔️ UTRZYMUJ DYSTANS MIN. 1,5 M OD INNYCH UCZESTNIKÓW IMPREZY.
�� STOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH POLECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ OBSŁUGĘ WYDARZENIA.
 
NIEPEŁNOLETNI UCZESTNICY IMPREZ
Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w koncercie samodzielnie pod
warunkiem posiadania ważnego biletu oraz zobowiązani są do posiadania przy wstępie na teren
imprezy dokumentu potwierdzającego wiek. Brak dokumentu jest równoznaczny z odmową wstępu
bez opiekuna.
Uczestnikiem koncertu może być osoba małoletnia poniżej 16 roku życia, pod opieką osoby dorosłej i
na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów
wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.
Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w
Imprezie. Posiadanie lub wypełnienie formularza na miejscu nie upoważnia osoby niepełnoletniej
poniżej 16 roku życia do samodzielnego wstępu na teren imprezy.
Tych przedmiotów nie zabieraj na nasz koncert!
�� zakaz wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów i selfiesticków ora
określonych w regulaminie aparatów foto
�� zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac
�� zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających
�� zakaz wnoszenia własnych napojów i jedzenia
�� zakaz wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków itd.
 
REGULAMIN KONCERTU
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 
1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2015 poz. 2139 (zwanej
dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin jest wydany przez organizatora koncertu (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach(zwaną dalej: „Organizatorem”).
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania
się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest
impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków
uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
5. Poniższe określania używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a) „Bilet” oznacza jednorazową indywidualną zgodę wejścia na imprezę, lub oznacza indywidualną
zgodę wejścia na imprezę,
b) „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w
tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, do dbania o bezpieczeństwo osób
uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.
c) „Teren Imprezy” oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może zostać
zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą
d) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Uczestnikiem
Imprezy może być także osoba małoletnia do 16-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej i na
wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno
dla osoby małoletniej jak i dorosłej; osoba małoletnia powyżej 16-tego roku życia – samodzielnie. Z
posiadania biletu zwolnione są dzieci poniżej 3 roku życia. Zwolnienie z konieczności zakupu biletu
należy udokumentować dowolnym dokumentem potwierdzającym wiek dziecka.
SPRZEDAŻ BILETÓW:
6. Bilety sprzedawane są wyłącznie w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach ul. Ofiar Katynia 5 w
godzinach pracy Muzeum – przedsprzedaż do 13.08.2021 r. do godz. 16.00. W dniu koncertu kasa w
MGOK Żarki czynna od godz. 18.00.
Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych , jest
uprawniony do zwrotu biletu zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia.
7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny
sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne
oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach,
loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono
nieodpłatne.
8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto
nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub
 
sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
9. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony
przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko
zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Imprezę.
10. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda
z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
Zwrot lub zamiana biletów możliwy jest tylko w wypadku odwołania Imprezy, znaczącej zmiany
miejsca Imprezy lub terminu odbycia się Imprezy. W takim przypadku Organizator każdorazowo
ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów.
Zwrot lub wymiana biletów związana z odwołaniem lub zmianą, możliwa jest jedynie do momentu
rozpoczęcia Imprezy. Po rozpoczęciu Imprezy możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury
reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy bilet wstępu został wykorzystany. Zwrot biletów możliwy jest
jedynie w miejscu ich zakupu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach
sprzedaży, które podane są przez organizatora w oficjalnej komunikacji imprezy.
Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
WSTĘP NA TEREN IMPREZY:
11. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym. W przypadku, gdy Uczestnikiem
Imprezy jest małoletni w wieku do 3 lat, ma on obowiązek posiadać ochraniacze słuchu.
12. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 12 powyżej, Organizator
zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:
a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania
kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został
wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu.
c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) sobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe (nie dotyczy piwa do 3,5%
nabytego na terenie), środki odurzające lub substancje psychotropowe.
e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
13. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
 
14. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) nie posiadającym biletu,
b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
d) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,
e) nie posiadającym dokumentu tożsamości.
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas
trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane
są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw
bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
18. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani
są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic
informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.
Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
19. Zabrania się:
a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz
sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną
optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów,
oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak,
by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.
b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.
c) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej
diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
d) wnoszenie dużych plecaków, a także toreb przekraczających wymiary 11,4 cm x 16,51 cm
20. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do
utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy,
mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w
sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań,
 
Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren
Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o
wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się
po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu
zniszczeniu.
21. Służby Porządkowe i Informacyjne są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 19 Regulaminu,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku
takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń –
wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w
przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia
terenu Imprezy lub w celu odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na
zasadach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24.05.2013r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej;
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
22. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
23. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i
potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
24. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub
Informacyjnych dokonuje przez:
a) sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,
b) porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
25. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których
wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia
 
wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z
miejsca przeprowadzania Imprezy.
26. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i
pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb
Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub
odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie
przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
27. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym
z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje
prawo zwrotu należności za Bilet.
28. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
29. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać
rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek
pożaru;
b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia
ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
udzielania pierwszej pomocy medycznej.
30. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej
terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
31. Organizator informuje, że Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim
wyprzedzeniem.
32. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy
będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
33. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających
na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
REKLAMACJE:
34. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora.
35. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 35 powyżej w terminie 21 dni od dnia
ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód
nadania listu poleconego.
 
Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia
elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z
nagłośnieniem Imprezy podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w dniu Imprezy oraz w trakcie jej
trwania.
36. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w
niniejszym rozdziale Regulaminu.
37. Administratorem danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach z
siedzibą : 42-310 Żarki, ul. Moniuszki 2; NIP: 577 168 76 58, tel. 662 257 288, mgokzarki@op.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu
reklamacji. Administrator  może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to
konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna
lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
38. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
RESTRYKCJE SANITARNE W TRAKCIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WIRUSA SARS-CoV-2
39A. Uczestnik Imprezy ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zobowiązany jest do samodzielnego
zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę lub cześć garderoby zasłaniającą usta i
nos.
39B. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przed wejściem na teren imprezy złożyć pisemne oświadczenie
lub wcześniej drogą elektroniczną (wg. instrukcji organizatora), że uczestnik, według swojej najlepszej
wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym. W oświadczeniu należy przekazać organizatorowi dane kontaktowe (adres
zamieszkania oraz nr. telefonu komórkowego), które organizator jest zobowiązany przekazać
 Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku wystąpienia
zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z Polityką Prywatności oraz przechowywane do 2 tygodni po dacie odbycia się Imprezy. Nabywca
biletu, który nie spełni powyższego obowiązku nie zostanie wpuszczony na teren imprezy i nie
przysługiwać mu będzie zwrot środków przeznaczonych na zakup biletu.
39C. Uczestnicy Imprezy zobowiązani się do zachowywania dystansu min. 1,5 m oraz do dezynfekcji
dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy.
39D. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego
Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń Organizatora oraz służb
porządkowych i informacyjnych .
PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
 
40. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby
Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
41. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo
ograniczenia wolności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
43. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej www.zarki.naszgok.pl
b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
c) przy wejściu na teren Imprezy;
44. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
45. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
46. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na
potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2021 roku.
Żarki, 03.08.2021 r.
 
Załącznik nr 1a
Oświadczenie uczestnika koncertu Tomasz Karolak i Pączki w Tłuszczu
w dniu 13 sierpnia 2021 r. w MGOK w Żarkachw związku ze stanem epidemii COVID-
 
19
 
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na
podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
Ja, niżej podpisana/y
_______________________________________________________________________
Nr telefonu:
___________________________________________________________________________
___
1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni,
poprzedzających złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 
2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w przesłuchaniach do Ogniska
Baletowego w Żarkach wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się
niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i
epidemiologiczne, a także MGOK w Żarkach na adres mailowy: mgokzarki@op.pl, tel. 662
257 288 oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad
bezpiecznego funkcjonowania MGOK w Żarkach w trackie epidemii COVID-19
obowiązującego w MGOK Żarki.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w
zbiorze danych osobowych MGOK w Żarkach – w celu przekazania na żądanie właściwych
służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek
mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą
zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania,
przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). Oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
1) Administratorem danych osobowych jest MGOK w Żarkach.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;

Licznik odwiedzin: 162014