„Bogi i ludzie szaleją” - konkurs literacki

REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
im. Zygmunta hrabiego Krasińskiegoc
 
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Myszkowie, pow. myszkowski, woj.
śląskie.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i
osoby dorosłe, autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wierszy w ilości od jednego do
trzech, nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w żadnym innym konkursie.
Wiersze należy przesłać w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem w terminie
do 30 października 2021 r.
na adres:
Miejski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 15, 42-300 Myszków, woj. Śląskie
z dopiskiem:
„VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego”.
4. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym
godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia, nr telefonu, ew.
adres e-mail).
5. Organizatorzy oczekują, iż inspiracją dla autorów wierszy będzie osobowość, twórczość
i epoka Zygmunta hrabiego Krasińskiego i/lub krajobraz i historia Jury Krakowsko –
Częstochowskiej.
6. Wiersze oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.
7. Spośród nadesłanych wierszy Jury wybierze laureatów (Grand Prix, 2 nagrody
równorzędne oraz wyróżnienia)
8. Wiersze nagrodzone oraz wyróżnione zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
9. Organizator nie zwraca wierszy nadesłanych na konkurs.
10. Organizator nie zapewnia zwrotów kosztów podróży ani noclegów laureatom ani też
pozostałym uczestnikom konkursu, którzy przyjadą na Wieczór Finałowy.
11. Organizator powiadamia laureatów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach oraz o terminie Wieczoru
Finałowego, podczas którego zostaną wręczone nagrody. Z A P R A S Z A M Y !


Licznik odwiedzin: 161996